back
next
Tr?i qua g?n 20 n?m hình thành và phát tri?n, ??n nay THACO là c?ng ty Vi?t Nam duy nh?t s?n xu?t và l?p ráp xe du l?ch v?i t? l? n?i ??a hóa t? 16-46%. T? ch? ch? l?p ráp ?t? t? các linh ki?n ???c nh?p kh?...
Tr?i qua g?n 20 n?m hình thành và phát tri?n, ??n nay Thaco là nhà s?n xu?t ?t? t?i Vi?t Nam duy nh?t s?n xu?t, l?p ráp và phan ph?i ??y ?? các dòng s?n ph?m xe th??ng m?i, bao g?m: xe t?i/ben, xe chuyên d?ng, xe khách và d?n ??u th? tr??ng v? doanh s? bán xe th??ng m?i.          ...
Kinh nghi?m c?a các n??c phát tri?n kh?ng ??nh r?ng th?ng qua vi?c s? d?ng d?ch v? h?u c?n Logistics tr?n gói, doanh nghi?p ch? c?n 2 tháng thay vì 5-6 tháng ?? v?n chuy?n hàng (t? lúc nh?n hàng cho ??n lúc giao hàng ??n khách hàng). Chính ?i?u này s? ti?t ki?m ???c...
Cùng v?i quy?t ??nh thành l?p khu kinh t? m? Chu Lai – Qu?ng Nam, nh?n th?y ti?m n?ng c?a khu v?c và c?ng v?i m?c tiêu phát tri?n ngành c?ng nghi?p s?n xu?t ?t? c?a Vi?t Nam, n?m 2003, THACO ?? m?nh d?n ??u t?, phát tri?n khu c?ng nghi?p c? khí ?t? – THACO IZ t?i khu...
เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub
bongdakieumoi Free bet for Casino sbobet8888 m88 slot
เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub
เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub เกมยิงปลา ตายง่าย ได้เงินไว สมัครเล่นรับโบนัส 500 บาท - GTRBetclub
sitemap